ช่วงที่ 1 การให้บริการช่วงก่อนการก่อสร้าง

    1.  ให้คำปรึกษาด้านรูปแบบและระบบการบริหารโครงการ
     2.  จัดทำผังองค์กรของโครงการ
     3.  จัดทำผังการประสานงานภายในโครงการ
     4.  จัดวางแผนงานหลักโดยรวมของโครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
          ของโครงการ
     5.  ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบแบบที่จะใช้ในการ
          ก่อสร้าง    
     6.  จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูล ประสบการณ์ของผู้รับจ้างต่างๆ เพื่อใช้ในการ
          คัดเลือกผู้เข้าร่วมเสนอราคา
     7.  ดำเนินการจัดทำกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเสนอราคา
          (Pre Qualification)
     8.  ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการจัดการประกวดราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง
          ของโครงการ
     9.  จัดทำแผนงานและตารางเวลาสำหรับการประกวดราคาและการก่อสร้าง
   10.  จัดทำเอกสารประกวดราคา เงื่อนไขการประกวดราคาและร่างสัญญา
          จ้างเหมาก่อสร้าง
   11.  จัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคา
   12.  จัดทำรายละเอียดราคากลางของงานก่อสร้างทุกระบบ
   13.  จัดทำตารางแสดงรายละเอียดรายการสำหรับกรอกปริมาณและราคาวัสดุ
          ของงานก่อสร้างทุกระบบ (Blank Form BOQ)
   14.  จัดให้มีการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงแบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ
          และเงื่อนไขการประกวดราคา
   15.  ประสานงานกับผู้ออกแบบในการตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประกวดราคา
   16.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์รายละเอียดในเอกสารเสนอราคา
          ของผู้เข้าร่วมประกวดราคา
   17.  จัดการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ราคาเพื่อปรับฐานราคาของผู้เข้าร่วม
          ประกวดราคา
   18.  จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประกวดราคา
   19.  ให้คำปรึกษาและร่วมกับเจ้าของโครงการในการเจรจาต่อรองราคา
   20.  ให้คำปรึกษาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
   21.  จัดเตรียมเอกสารหนังสือยืนยันการสั่งจ้าง
   22.  จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
   23.  ประสานงานการลงนามในเอกสารสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้าง     

Phase II : Pre-Construction


Pre-construction Phase Services include the following:
1. Establish the administrational structure for effective
management
2. Formulate a system of site administration and
project control
3. Assist the client with tenders aimed at reducing
project costs
4. Preparation of complete project schedules
        - Tenders
        - Construction
        - Fast track methods will be employed
5. Quantity Surveyor reviews of all tender documents
6. Pre-qualify tenders or suggested tenders
7. Organize and chair tender meetings
8. Assist Quantity Surveyor in the scrutinizing of tenders
9. Assist in negotiations
10. Recommendations for contract awards
11. Final reviews of all contract documentation before
commencement