ช่วงที่ 1 การให้บริการช่วงก่อนการก่อสร้าง

    1.  ให้คำปรึกษาด้านรูปแบบและระบบการบริหารโครงการ
     2.  จัดทำผังองค์กรของโครงการ
     3.  จัดทำผังการประสานงานภายในโครงการ
     4.  จัดวางแผนงานหลักโดยรวมของโครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
          ของโครงการ
     5.  ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบแบบที่จะใช้ในการ
          ก่อสร้าง    
     6.  จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูล ประสบการณ์ของผู้รับจ้างต่างๆ เพื่อใช้ในการ
          คัดเลือกผู้เข้าร่วมเสนอราคา
     7.  ดำเนินการจัดทำกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมเสนอราคา
          (Pre Qualification)
     8.  ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการจัดการประกวดราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง
          ของโครงการ
     9.  จัดทำแผนงานและตารางเวลาสำหรับการประกวดราคาและการก่อสร้าง
   10.  จัดทำเอกสารประกวดราคา เงื่อนไขการประกวดราคาและร่างสัญญา
          จ้างเหมาก่อสร้าง
   11.  จัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคา
   12.  จัดทำรายละเอียดราคากลางของงานก่อสร้างทุกระบบ
   13.  จัดทำตารางแสดงรายละเอียดรายการสำหรับกรอกปริมาณและราคาวัสดุ
          ของงานก่อสร้างทุกระบบ (Blank Form BOQ)
   14.  จัดให้มีการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงแบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ
          และเงื่อนไขการประกวดราคา
   15.  ประสานงานกับผู้ออกแบบในการตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประกวดราคา
   16.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์รายละเอียดในเอกสารเสนอราคา
          ของผู้เข้าร่วมประกวดราคา
   17.  จัดการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ราคาเพื่อปรับฐานราคาของผู้เข้าร่วม
          ประกวดราคา
   18.  จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การประกวดราคา
   19.  ให้คำปรึกษาและร่วมกับเจ้าของโครงการในการเจรจาต่อรองราคา
   20.  ให้คำปรึกษาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
   21.  จัดเตรียมเอกสารหนังสือยืนยันการสั่งจ้าง
   22.  จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
   23.  ประสานงานการลงนามในเอกสารสัญญาว่าจ้างงานก่อสร้าง     

© 2020 by PH2000 Consulting Engineer Co., Ltd. 

134_4bf38e40e8851.jpg