การบริการด้านการออกแบบ

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี. เอช. 2000 จำกัด ให้บริการครอบคลุมการบริการต่างๆ ดังนี้

    1.  การสำรวจแนวเขต และการกำหนดพิกัดอ้างอิง
    2.  การสำรวจแนวระดับพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเดิม
    3.  การให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการเฉพาะของลูกค้า
    4.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์
    5.  การออกแบบวิศวกรรม ประกอบด้วย
         - ผังเสาเข็มและฐานราก
         - โครงสร้าง
         - ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
         - ระบบระบายน้ำ
         - ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
         - ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
         - ระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
    6.  การออกแบบงานสถาปัตยกรรม

         - แนวคิดในการออกแบบ

         - พื้นที่และการใช้สอย

         - การออกแบบอาคาร

         - การออกแบบองค์ประกอบนอกอาคาร

         - หน้าตาและพื้นผิวของอาคาร

         - การตกแต่งพื้นผิว

         - สุขาภิบาล

         - ที่จอดรถ
    7.  การออกแบบงานตกแต่งภายใน

         - แนวคิดในการออกแบบ

         - วัสดุที่เลือกใช้

         - ระบบไฟเพดาน

         - การตกแต่งสำเร็จ

         - เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน
    8.  การจัดทำแบบรูปสำหรับการก่อสร้าง
    9.  การจัดเตรียมรายการประกอบแบบ
  10.  การประมาณราคาการก่อสร้าง

Phase I : Design
Design Phase includes the following services:


1. Boundary Surveys and setting up a coordinate reference system
2. Leveling surveying of site topography and facilities
3. Obtain more specific requirements from clients
4. Landscape design and facilities layout
5. Engineering design
         - Pile and foundation layout design
         - Above ground structural member layout design
         - Water supply and waste treatment design
         - Storm drain design
         - Ventilation and air conditioning design

         - Electrical & Communication System

         - Indoor & Outdoor Lighting System
6. Architectural design
         - Conceptual
         - Function and Space
         - Building
         - Exterior Design e.g. curtain wall, canopy
         - Facade and opening
         - Architectural Finishing
         - Bathroom Fittings
         - Parking
7. Interior design
         - Conceptual
         - Material
         - Ceiling and lighting
         - Finishing
         - Furniture
8. Drafting Production
9. Prepare specifications
10. Cost estimate