การบริการด้านการออกแบบ

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี. เอช. 2000 จำกัด ให้บริการครอบคลุมการบริการต่างๆ ดังนี้

     1.  การสำรวจแนวเขต และการกำหนดพิกัดอ้างอิง
     2.  การสำรวจแนวระดับพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเดิม
     3.  การให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการเฉพาะของลูกค้า
     4.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์
     5.  การออกแบบวิศวกรรม ประกอบด้วย
          - ผังเสาเข็มและฐานราก
          - โครงสร้าง
          - ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
          - ระบบระบายน้ำ
          - ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
          - ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
          - ระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
     6.  การออกแบบงานสถาปัตยกรรม
     7.  การออกแบบงานตกแต่งภายใน
     8.  การจัดทำแบบรูปสำหรับการก่อสร้าง
     9.  การจัดเตรียมรายการประกอบแบบ
   10.  การประมาณราคาการก่อสร้าง

© 2020 by PH2000 Consulting Engineer Co., Ltd. 

134_4bf38e40e8851.jpg