การบริการด้านการออกแบบ

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา พี. เอช. 2000 จำกัด ให้บริการครอบคลุมการบริการต่างๆ ดังนี้

    1.  การสำรวจแนวเขต และการกำหนดพิกัดอ้างอิง
    2.  การสำรวจแนวระดับพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเดิม
    3.  การให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการเฉพาะของลูกค้า
    4.  การออกแบบระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์
    5.  การออกแบบวิศวกรรม ประกอบด้วย
         - ผังเสาเข็มและฐานราก
         - โครงสร้าง
         - ระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย
         - ระบบระบายน้ำ
         - ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
         - ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
         - ระบบแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร
    6.  การออกแบบงานสถาปัตยกรรม
    7.  การออกแบบงานตกแต่งภายใน
    8.  การจัดทำแบบรูปสำหรับการก่อสร้าง
    9.  การจัดเตรียมรายการประกอบแบบ
  10.  การประมาณราคาการก่อสร้าง

Phase I : Design
Design Phase includes the following services:


1. Boundary Surveys and setting up benchmarks
2. Surveying of the existing ground levels and existing
utilities.
3. Obtain more specific requirements from clients
4. Landscape design and facilities layout
5. Engineering design
         - Pile and foundation layout design
         - Above ground structural member layout design
         - Water supply and waste treatment design
         - Storm drain design
         - Ventilation and air conditioning design
6. Architectural design
         - Conceptual
         - Function and Space
         - Building
         - Curtain wall and Canopy
         - Façade and opening
         - Finishing
         - Sanitary
         - Parking
7. Interior design
         - Conceptual
         - Material
         - Ceiling and lighting
         - Finishing
         - Furniture
8. Drafting Production
9. Prepare specifications
10. Cost estimate