top of page

ช่วงที่ 2 การให้บริการช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

     1.  ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ ผู้รับจ้างและเจ้าของโครงการในการตรวจสอบ
          แนวเขตที่ดิน และการวางผังบริเวณงานก่อสร้างอาคาร พร้อมส่งมอบพื้นที่
          ก่อสร้าง ให้แก่ ผู้รับจ้าง เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาก่อสร้าง
     2.  จัดทำแผนงานหลักของโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
     3.  อำนวยความสะดวก ประสานงาน และตรวจสอบการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
          ถนนชั่วคราว โรงเก็บของชั่วคราวของผู้รับจ้างทั้งหมดภายในหน่วยงานก่อสร้าง
     4.  จัดทำแผนการจ่ายเงิน (Cash Flow) ของโครงการ เสนอต่อเจ้าของโครงการ
     5.  จัดระบบเอกสาร แบบฟอร์มเอกสารภายในโครงการ
     6.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของแบบรูป และรายละเอียด
          ประกอบแบบ
     7.  ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานก่อสร้างโดยละเอียดของผู้รับเหมาก่อสร้าง
          ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก
     8.  พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติแผนกำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร
     9.  กำหนดช่วงระยะการจัดทำ แผนงานย่อย ตารางการทำงานของผู้รับเหมา
   10.  พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ แผนงานย่อย ตารางการทำงานของผู้รับเหมา
   11.  ควบคุมและบริหารโครงการให้เป็นไปตาม แผนงานหลัก แผนกำลังคน อุปกรณ์
          เครื่องมือ และเครื่องจักร และแผนงานย่อยของโครงการ
   12.  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ระบุความล่าช้าและหาแนวทาง
          เร่งรัดให้เป็นไปตามแผนงานหลัก แผนกำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร
          และแผนงานย่อยของโครงการ
   13.  จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน Monthly Report ของงานก่อสร้าง
          หรือทุกระยะที่เห็นว่าจำเป็น
   14.  กำหนดแผนงานการจัดทำ พิจารณา ตรวจสอบ แบบรูปเพื่อก่อสร้าง
          (Shop Drawing) ของผู้รับเหมา
   15.  พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ แบบรูปเพื่อก่อสร้าง (Shop Drawing)
   16.  ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบรูปเพื่อก่อสร้าง
          (Shop Drawing)
   17.  กำกับให้มีการนำเสนอขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างจากผู้รับเหมา
   18.  แนะนำเสนอแนะ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดำเนินการ
          ไปอย่างรวดเร็ว
   19.  พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม
          ข้อกำหนด มาตรฐานการทำงาน และ ตามหลักวิชาการ และเป็นไปตาม
          แบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ และสัญญา
   20.  ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม ขั้นตอนวิธีการก่อสร้าง
          ตามข้อกำหนดมาตรฐานการทำงานและตามหลักวิชาการ และเป็นไปตาม
          แบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ และสัญญา
   21.  กำหนดแผนงานการจัดส่ง ขออนุมัติวัสดุ และการใช้วัสดุ ของผู้รับเหมา
   22.  พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติ การจัดส่ง ขออนุมัติวัสดุ และการใช้วัสดุ
          ตามแบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ และสัญญา
   23.  ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบวัสดุต่างๆ ให้มีคุณภาพตามแบบรูป รายละเอียด
           ประกอบแบบ และสัญญา
   24.  กำหนดแผนการทดสอบภาคสนาม
   25.  ร่วมทำการทดสอบภาคสนาม ตามแบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ และสัญญา
   26.  ให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนความปลอดภัยภายในโครงการ
   27.  พิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติแผนความปลอดภัยภายในโครงการ
          ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานการทำงาน และ ตามหลักวิชาการ
   28.  ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม แผนความปลอดภัย
   29.  ตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามตามแบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ
          และสัญญา และตรงตามข้อกำหนด มาตรฐานการทำงาน และ ตามหลักวิชาการ
   30.  ปฏิเสธงานหรือวัสดุที่ไม่เป็นไปตามตามแบบรูป รายละเอียดประกอบแบบ
          และสัญญา หรือไม่ตรงข้อกำหนด มาตรฐานการทำงาน และ ตามหลักวิชาการ
   31.  สั่งหยุดการทำงานเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อโครงการหรือเมื่อเห็นว่า
          ไม่ปลอดภัย
   32.  ประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และอื่นๆ เพื่อแก้ไข
           ปัญหาต่างๆ
   33.  ประสานงานกับผู้รับเหมาในการจัดทำรายการและแผนงานการนำวัสดุ
          ที่เจ้าของจัดซื้อ เข้าในหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างนำไปติดตั้งต่อไป
   34.  กำกับ ควบคุม และตรวจสอบให้ผู้รับเหมาหลัก จัดการประสานงานก่อสร้าง
          กับผู้รับเหมาทุกรายภายในหน่วยงานก่อสร้าง ตามแบบรูปรายละเอียด
          ประกอบแบบและสัญญา
   35.  ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพงานก่อสร้างกับโครงการ
   36.  ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณการก่อสร้างกับโครงการ
   37.  ให้คำปรึกษาด้านวิธีการและเทคนิคการก่อสร้างกับโครงการ
   38.  ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างกับโครงการ
   39.  กำหนดการประชุมใหญ่ ประจำโครงการเดือนละครั้ง เพื่อสรุปความก้าวหน้า
          ปัญหา และอุปสรรคของงานก่อสร้างในแต่ละเดือน
   40.  กำหนดการประชุมภายในหน่วยงานสัปดาห์ละครั้ง เพื่อสรุปความก้าวหน้า
          ปัญหา และอุปสรรคของงานก่อสร้างในแต่ละสัปดาห ์
   41.  กำหนดการประชุมกรณีพิเศษ เพื่อติดตามงานและแก้ไขปัญหา เร่งด่วน
   42.  จัดทำเอกสาร วาระการประชุม และรายงานการประชุม
   43.  ตรวจสอบความถูกต้องและรับรองในการขอเบิกจ่ายเงินงวดค่างานก่อสร้าง
          ของผู้รับเหมา
   44.  ตรวจสอบและประเมินราคางานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม–ลด ของโครงการ
   45.  ตรวจสอบปริมาณและราคาของงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลด จากผู้รับเหมา
   46.  จัดทำเอกสารสรุปราคางานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม–ลด ของโครงการ
   47.  ให้คำปรึกษาและร่วมกับเจ้าของโครงการในการเจรจาสรุปราคางาน
          เปลี่ยนแปลงเพิ่ม–ลด
   48.  ดำเนินการตรวจสอบการ Test & Commissioning ของงานระบบต่างๆ
          ให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ
   49.  จัดการฝึกอบรมแบบ Full Trainingให้กับบุคลากรของโครงการที่จะเข้ามาดูแล
          และบำรุงรักษาอาคาร
   50.  ตรวจสอบและจัดทำรายการงานที่ต้องแก้ไข (Defect List)
   51.  ติดตาม และตรวจสอบการแก้ไขงานตามรายการที่ต้องแก้ไข (Defect List)
          ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

Construction Site
Construction workers on work site
bottom of page